سخت افزار اینفوپارسه

 

 

 

آی سی – IC

is8014ai
ADP3203
ADP3168
ADP3421
ADP3902
ADP3205a
ADP3204
ADP3206
oz22115n
z2 ریز 6 پایه
cx0751-112
d71851
z5x80
z5l1005mc
idt92hd87x5
mxt1664s
F2117lp
IT8282m
APA2058
0z711ec1b
24256w6
NCP6121
tpc8024
p2805Fao
p1337
RTl8161eh
982zFsFd
mosFet4409
tpa6017
tosb7320
r5u220
RTl8151hd
RTl8103t
alc272
alc270
idt81b1a5
92hd79b1a5
92hd71b7a5
NCP81101
cxd20671-217
cxd20583-10z
mosFet6986s
mosFet 4704
mosFet 2198
mosFet ah4an 6676
mosFet 6990
mosFet 4900
mosFet 4496
TPS51212
mosFet 51124
p2805Fao
mosFet 51117
mosFet 51125
mosFet 5120
mosFet 51120
mosFet ps530
mosFet 51728
MAX 8776g
MAX 8724 e
MAX 8725 e
MAX 8550 e
MAX 17015e
MAX5750ce
MAX8734a
MAX1564a
MAX8743
MAX8742e
MAX8744
MAX8731ae
MAX8796g
MAX8717e
MAX1545
MAX1544
MAX1644
MAX1564
MAX1866
MAX1644
MAX1532
MAX1540
MAX15092g
MAX1631
MAX1632
MAX1617
MAX8771
MAX17003
MAX8786
MAX8760
MAX1710
MAX8739a
MAX8717
MAX1538e
MAX1889e
MAX1533e
maax1541
MAX1535ce
MAX8632e
MAX211cwi
MAX1977
MAXa8766
MAX1997
MAXx1905
MAX9750e
MAX213eeai
MAX9710e
MAX3243e
MAX665z
MAX9714
MAX1540
MAX1937
MAX3887
MAX1711
MAX17020
MAX9755
MAX1897e
170ble
MAX17028
MAX1904
MAX1981
MAX1988
MAX17811g
MAX1987
MAX1902e
MAX1907a
MAX16a5
MAX1999
MAX1904
MAX1993
MAX1992
MAX1887
MAX1901
MAX1772
MAX1773
MAX17015
MAX1714
MAX1714a
MAX17005b
MAX1865eei
MAX1865etx
MAX1773
MAX17003
MAX17073e
MAX1887
MAX1636
MAX1715
MAX15092g
185cal
786ca
MAX17610
MAX1718
MAX1717
ISL9504
ISL95836
ISL95826
ISL95833
ISL95835
ISL9502c
ISL6236
ISL6263
ISL6223
ISL6232
ISL6224
ISL6312c
ISL6218
ISL6215
ISL 65361b
ISL6566
ISL6248
ISL6255
ISL6228h
ISL6268c
ISL62392
ISL6266
ISL6265
ISL62882
ISL6264
ISL6235
ISL6259
ISL6251
bcm5778b5
57785xbdmlg
57780alkmlg
wg82657lm
wg82567lF
wg82579lx
ISL6269
ISL6207
ISL62881
ISL6267
ISL62883
ISL6539
ISL6556b
ISL6252
ISL6260
ISL62381
alc268
ALC269
ALC269ldip
slg8sp513v
slg8sp5s3v
sc1606iss
slg8lp550v
1893y-10
rs3197al
8116l
tpa6017
ISL6559
ISL6251c
ISL6237
ISL6537
ISL88731
ISL6261
mb39a126
mb39a132
mb39a119
RTs5158e
RTl8201bl
RTs5158
RTl8201l
RTs5159
cj=…
k0305
ar8131al1e
RT9602
RT9203
ao=…
951462a6lF
lm339m
RT9261b
bd=ac
RT9016a
dj=…
cp=…
RT8223
RT8201b
jl = …
Fh = …
Fg= ..
RTl8111d
RT8201e
8205b
RTl8111b
RTl8111e
mb39a129
oz2206sn
oz965rn
ej = ..
RT9227a
RT8238
RT9214
RT8885a
RT55138
RT8856
cb=da
RTd2025l
RT9206
RT8211d
RT8802a
MAX8770
jl=…
875n-632
RTn3360bbs
ar8131al1e
RT8206m
RTl8105e
vt357F
RT9245a
eq=…
cj=…
vtb16
vt356F
RTs5803
RT8206l
RTl8651b
RT9237
RT9222
0z9938gn
oz998s
oz954s
8118l
8681
8117l
8681l
lx339
BQ751
BQ721
BQ753a
mFsupt3tr
ntmFsu119n
vp1514q
BQ24742
BQ24751
BQ736
BQ703p
BQ703
207u51
BQ705
BQ741
l900
3887
876n-623
a2726
p1y1
TPS51216
TPS51620
TPS51621
TPS51222
TPS51120
TPS51116
TPS51461
TPS51511
TPS5110
TPS54610
ps8612
cb-1610qFb0
IT8510e-exs
pc87561l-vpc
kb910qF-c1
pc87561v
pc957551-vpc
RTl8100c1
kb3910sF-u
IT8705F
kb925qF-b1
IT8752te-bxs
RTd2553vh
kb910gb6
kb3920qF-bo
kb3910qFb4
pc87570-icc
IT8510te
pc87591e-vpc101
RTl8019as
kb3310qFao
kb3910sFb4
IT8511te
cp=…
kb3926qFa1
wpce775laodg
kb9010qFc6
pc87591e-vpc
MAX8731ae
npce985paodx
RTl8139d
IT8512F-exs
smsc-5035-nu
npce781laodx
smsc-5028-nu
kb926qFb1
kb926qFa1
kb926qFd2
IT8708F-a
axs
RTl8324
kb910lqF
mx25l8005pc
me1308-nu
RTl8100c
BQ24745
IT8502e-jxs
IT8702F-aFys
mec5004-nu
kb910lqFa
IT8510te
IT8510e-exs
jd= …
mec1609
lpcu7n250-md
IT8752te
lpc47n250-nt
b711Faaxs
kb910lqFa
IT8512e-jxa
kb92qFb
mec5035-n6
kb910lqFa
5035-nu
IT8512e-jxa
IT8752te-bxs
lpcu7n250md
ISL6225ca
kb910lqFa
smsc1308-nu
485paodx
kb910lqFa1
8510te
8510e
8570eaxa
TPS51120
TPS51611
TPS51610
TPS51221
TPS2214a
TPS8122
TPS8101
TPS51125
RT8206b
BQ24701a
MAX8770
45=c0
asp1102
ISL6324a
RT8206b
92hd8790
9hd75b
b9725
dh=dc
MAX8765e
kb3310qFao
lpc47n250-mt
oz165tc0219a
kb3310qF-c1
upce98paodx
IT8502e
npce783laodx
npcev91laodx
wpce775laodg
kb926qF-d2
kb3926qqF-c0
kb926qF-e0
kb926qF-b1
kb926qF-d3
mec1300-nu
ITE8986e-cxs
ITE8886-axs
ITE8570e
wpc8763laodg
ISL6262
ISL6225ca
MAX8770
npcev81laodx
sch5327-ns
ISL6257
ISL6262
ISL6256
MAX8731ae
ISL6561cr2
RT8203
MAX8765e
MAX17030
ISL6561
MAX17712
mb3aa119
BQ745
25q32
BQ24741
6227caz
RTl8111e
IT8500e
BQ738
IT8587e
IT8512ekxs
novoton4851aodx
NPCE8851aodx
npce791gaodx
IT8502e-kxa
ITE8517ehxa
7811aodx
kb3310qFbo
IT8512ejxa
NPCE8769ldg
NPCE8763ldg
SMSC1308-nu
SMSC5028-nu
SMSC1300-nu
SMSC5011-nu
SMSC5025-nu
SMSC1091-nu
SMSC1070-nu
SMSC5018-nu
SMSC5004-nu
SMSC5035-nu
SMSC1021-nu
NPCE7911aodx
87591l

تماس با ما

آدرس: تهران _ خیابان ولی عصر _ پایین تر از تقاطع طالقانی _ روبروی پارکینگ پارسیان _ پلاک 1523 _ طبقه 4 _ واحد 10

تلفن: 02166175331 _ 02166175339 _ 02166175341 _ 02166175326

Telegram & whats app

09027221272

ایمیل: infoparserepaire@yahoo.com

 

تهران _ خیابان ولی عصر _ پایین تر از تقاطع طالقانی _ روبروی پارکینگ پارسیان _ پلاک 1523 _ طبقه 4 _ واحد 10
ایمیل:
infoparserepaire [ at ] yahoo.com
02166175331 _ 02166175339
02166175341 _ 02166175326

کپی رایت 2019 سخت افزار اینفوپارسه | طراحی سایت دارکوب